Pure Ving Tsun

Pure Ving Tsun

https://fb.watch/c4DG6SyMdw/

本來,右手是我的慣用手,但因為傷患以至靈活程度大減,所以係呢段時間我苦練我的左手,經過一段時間之後,我左手嘅靈活程度就好似以前嘅右手。時間,可以改變一切。PVT Group 純。詠春

Posted by Pure Ving Tsun Jerry Yeung Head Coach on Saturday, March 21, 2015